algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en overige activiteiten die door Stichting Kunst & Co worden aangeboden.
 2. Het seizoen loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. 

  Aanmelding/toelating/deelname

 3. Aanmelden voor een activiteit of cursus kan uitsluitend door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier of via www.kunstenco-uden.nl
 4. Bij aanmelding voor een cursus geeft men aan de gehele cursus te volgen.
 5. Toelating geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
 6. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een wachtlijst aangemaakt.
 7. Kandidaten op de wachtlijst worden met voorrang toegelaten bij de start van de eerstvolgende cursus.
 8. Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Kunst & Co-Uden het recht een cursus geen doorgang te laten vinden.
 9. Kunst & Co-Uden behoudt zich het recht voor om een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cursus te weigeren, of te ontzeggen.
 10. De cursist c.q. lesgeldplichtige dient bij verhuizing of andere belangrijke wijzigingen deze informatie schriftelijk/per email door te geven aan Kunst & Co. 

  Tarieven/betaling/annulering/restitutie

 11. De cursusprijs wordt telkens per cursus(jaar) vastgesteld.
 12. Voor kinderen/jeugdigen en volwassenen gelden verschillende tarieven. Onder kinderen/jeugdigen wordt verstaan t/m 20 jaar.
 13. Als peildatum wordt de start van het nieuwe seizoen gehanteerd (1 augustus 2019).
 14. Bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het gehele cursus- of lesbedrag.
 15. Het leren bespelen van een muziekinstrument is in principe een meerjarig traject. U wordt na het einde van een cursusjaar automatisch doorgeplaatst naar het volgende cursusjaar. Als u zich wilt uitschrijven dient u dit ook schriftelijk kenbaar te maken.
 16. Indien een cursist op een tijdstip na aanvang van een (langlopende) cursus alsnog aan deze cursus deelneemt, wordt het cursusgeld evenredig in rekening gebracht, vanaf de eerst gevolgde (proef)les.
 17. Een verzoek tot uitschrijving voor een bepaalde cursus dient altijd schriftelijk of per email te worden ingediend. Gebeurt uitschrijving na start van de cursus, dan wordt een uitschrijftermijn gehanteerd t/m het einde van de daaropvolgende maand.
 18. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie van lesgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte, of een verhuizing buiten de gemeente Uden. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk of per email indienen bij de directie.
 19. Als een docent ziek of afwezig is, dan wordt geprobeerd vervanging te regelen.
 20. Als er lessen komen te vervallen (lessen die zijn vervangen gelden als gegeven lessen) zal de docent in eerste instantie proberen deze in te halen. Lukt dat niet dan krijgt u aan het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen. Als u zelf verhinderd bent en deze les niet kan worden ingehaald, dan is er geen recht op restitutie.
 21. Het cursusgeld voor doorlopende cursussen muziek, musical, dans en theater kan in 1, 4 of 8 termijnen* betaald worden. *Bij betaling in 1 termijn: betaling dient vóór 15 november 2019 te zijn voldaan. *Bij betaling in 4 termijnen: betalingen dienen vóór 15 november 2019, 15 januari, 15 maart en 15 mei 2020 te zijn voldaan. *Bij betaling 8 termijnen: betalingen dienen vóór 15 oktober, 15 november, 15 december 2019, 15 januari, 15 februari, 15 maart, 15 april en 15 mei 2020 te zijn voldaan. U dient de betaalopdracht(en) zelf bij uw bank in orde te maken. Indien de factuur een cursus betreft die minder dan 31 weken telt, dient u ervoor te zorgen dat het totale bedrag is voldaan, voordat de cursus is afgelopen.
 22. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, geeft Kunst & Co de vordering uit handen aan een incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten plus wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur.
 23. Indien het verschuldigd lesgeld niet vóór het einde van het seizoen is betaald, dan wordt de cursist volledig uitgeschreven voor het nieuwe seizoen en kan daarna aan geen enkele activiteit meer deelnemen.
 24. De lesgelden zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld. 

  Cursussen

 25. Het cursusprogramma en de inhoud van de cursussen staan op de website en in de informatiebladen. Data en tijden zijn onder voorbehoud.
 26. Een cursist is gerechtigd meerdere cursussen tegelijkertijd te volgen. 

  Aansprakelijkheid

 27. Kunst & Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van bezittingen van cursisten en/of derden, eventuele gevolg- of productschade (inbegrepen bijvoorbeeld verfschade in kleding tijdens de cursussen beeldend). De cursist is aansprakelijk voor door hem/haar aangebrachte beschadigingen aan hem/haar ter beschikking gestelde instrumenten, cursusgereedschappen en meubilair. Bij sommige cursussen is het dragen van preventieve beschermingsmiddelen nodig (denk aan gehoorbescherming, stofkappen, e.d.). Informatie hierover kunt u inwinnen bij de docent. Kunst & Co draag hiervoor geen verantwoording en u dient dus zelf te zorgen voor deugdelijke beschermingsmiddelen.
 28. Kunst & Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma, inhoud van de cursus, prijzen alsmede in het docententeam aan te brengen. Een dergelijke wijziging geeft de cursist niet het recht de overeenkomst met Kunst & Co te ontbinden. 

  Privacy/Fotografie

 29. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Kunst & Co uw persoonlijke gegevens opneemt in de cursistenadministratie. Kunst & Co gebruikt deze gegevens voor verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen, exposities en voorstellingen.
 30. Het is mogelijk dat in opdracht van Kunst & Co tijdens lessen, presentaties en/of voorstellingen foto's, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit vóór aanvang van de cursus waaraan u deelneemt schriftelijk kenbaar maken aan Kunst & Co.
 31. Aan het beeld- en/of geluidsmateriaal kunnen geen rechten/vergoedingen worden ontleend.