Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en overige activiteiten die door Kunst&Co worden aangeboden.
 2. Het seizoen loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.  
 3. Aanmelden voor een activiteit of cursus kan uitsluitend door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier of via www.kunstenco-uden.nl. Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.
  Voor elke activiteit die u wilt volgen, dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.
 4. Bij aanmelding voor een cursus geeft men aan de gehele cursus te volgen.
 5. Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
 6. Toelating geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
 7. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een wachtlijst aangemaakt. 
 8. Kandidaten op de wachtlijst worden met voorrang toegelaten bij de start van de eerstvolgende cursus.
 9. Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Kunst&Co het recht een cursus geen doorgang te laten vinden.
 10. Kunst&Co behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cursus te weigeren, of te ontzeggen.
 11. De cursist/lesgeldplichtige dient bij verhuizing of andere belangrijke wijzigingen deze informatie schriftelijk/per email door te geven aan Kunst&Co.
 12. De cursusprijs wordt telkens per cursus(jaar) vastgesteld.
 13. Voor kinderen/jeugdigen en volwassenen gelden verschillende tarieven. Onder kinderen/jeugdigen wordt verstaan t/m 20 jaar.
 14. Als peildatum wordt de start van het nieuwe seizoen gehanteerd (1 augustus 2018).
 15. Bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het gehele cursus- of lesbedrag.
 16. Het leren bespelen van een muziek instrument is in principe een meerjarig traject. Aan het einde van elk schooljaar wordt u middels een in- en uitschrijfformulier verzocht u opnieuw schriftelijk aan te melden voor het volgend schooljaar. Indien u zich wilt uitschrijven dient u dit ook schriftelijk kenbaar te maken.
 17. Indien een cursist op een tijdstip na aanvang van een (langlopende) cursus alsnog aan deze cursus deelneemt, wordt het cursusgeld evenredig in rekening gebracht, vanaf de eerst gevolgde (proef)les.
 18. Een verzoek tot uitschrijving als cursist voor een bepaalde cursus dient altijd schriftelijk of per email  te worden ingediend.
 19. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie van lesgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte, of een verhuizing buiten de gemeente Uden. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk of per email indienen bij de directie. 
 20. Als een docent ziek of afwezig is, wordt geprobeerd vervanging te regelen. Als dit niet lukt, komt de les alsnog te vervallen. Uiteraard wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht over eventuele uitval van lessen.
 21. Als er meer dan twee lessen komen te vervallen (lessen die zijn vervangen gelden als gegeven lessen) zal de docent in eerste instantie proberen deze in te halen. Lukt dat niet dan krijgt u aan het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen, behalve voor de eerste twee lessen. Indien u zelf verhinderd bent door ziekte, dan kan de les niet worden ingehaald en is er geen recht op restitutie.
 22. Het cursusgeld voor doorlopende cursussen muziek, musical, dans en theater kan in 1 (vóór 1 nov. 2018) of in 10  termijnen worden voldaan. Bij incasso valt de eerste termijn op 1-10-2018, en de eventueel vervolgtermijnen steeds rond de eerste van de maand. Voor de beeldende cursussen kan men in 1 of in 4 termijnen betalen. Het betalen in meerdere termijnen kan uitsluitend d.m.v. een machtiging voor automatische incasso. Voor alle overige activiteiten dient het cursusgeld  te worden voldaan in één termijn (dit geldt voor cursussen en workshops van 12  weken of korter)
 23. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt kan Kunst&Co de incasso in handen geven aan een extern bureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur.
 24. Indien het verschuldigde lesgeld niet vóór het einde van het seizoen is betaald, wordt de cursist volledig uitgeschreven voor het nieuwe seizoen en kan daardoor aan geen enkele activiteit meer deelnemen.
 25. De lesgelden zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld.

Cursussen

 1. Het cursusprogramma en de inhoud van cursussen staat op de website en in informatiebladen. Data en tijden zijn onder voorbehoud.
 2. Een cursist is gerechtigd meerdere cursussen tegelijkertijd te volgen. 

Aansprakelijkheid

 1. Kunst&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van bezittingen van cursisten en/of derden, eventuele gevolg- of productschade (inbegrepen bijvoorbeeld verfschade in kleding tijdens de cursussen beeldend). De cursist is aansprakelijk voor door hem/haar aangebrachte beschadigingen aan hem/haar terbeschikkinggestelde instrumenten, cursusgereedschappen en meubilair. Bij sommige cursussen is het dragen van preventieve beschermingsmiddelen nodig (denk aan gehoorbescherming, stofkappen e.d.). Informatie hierover kunt u inwinnen bij de docent. Kunst&Co draagt hier geen verantwoordelijkheid voor, u dient zelf te zorgen voor deugdelijke beschermingsmiddelen.
 2. Kunst&Co behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma, inhoud van de cursus, prijzen, alsmede in het docententeam aan te brengen. Een dergelijke wijziging geeft de cursist niet het recht de overeenkomst met Kunst&Co te ontbinden.

Privacy/Fotografie

 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Kunst&Co uw persoonlijke gegevens opneemt in de cursistenadministratie. Kunst&Co gebruikt deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen, exposities en voorstellingen.
 2. Het is mogelijk dat in opdracht van Kunst&Co tijdens lessen, presentaties en/of voorstellingen foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit voor aanvang van de cursus waaraan u deelneemt schriftelijk kenbaar maken aan Kunst&Co.
 3. Aan het beeld- en/of geluidsmateriaal kunnen geen rechten/vergoedingen worden ontleend.